O pleno da Deputación aproba o Plan de cooperación ás obras e servizos do Concello de Ourense

  • O acordo permitirá realizar as obras de mellora da rúa Concejo, a pasarela do Parque Barbaña e obras de infraestruturas, abastecemento e humanización Eiroás, Seixalbo, rúa do Mercado e Santa Mariña.
0 Pleno outubro 15

0 Pleno outubro 15

O pleno ordinario da Deputación de Ourense correspondente ao mes de outubro de 2015 aprobo a Plan Especial de Cooperación ás Obras e Servizos do Concello de Ourense 2015-2016, que permitirá realizar as obras de mellora e humanización da rúa Concejo e da pasarela peonil do Parque Barbaña, xunto co acondicionamento e renovación do firme na Praza Eiroás e na rúa do Pazo; a rede de abastecemento A Besada-Santa Mariña; a humanización na Canella do Barbaña-Pozo do Inferno; a instalación eléctrica para a vídeo-vixilancia no Polígono empresarial de Seixalbo, e a rehabilitación do firme e adecuación de accesibilidade da rúa do Mercado.

O Plan cofinánciase na súa integridade pola Deputación de Ourense e o Concello de Ourense, ascendendo o orzamento total das obras a 1,6 millóns de euros.

Outros acordos do pleno de hoxe foron os seguintes:

APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO PARA O ANO 2015

Acordo:

1º.- Aprobar a modificación, no que se refire á especificación do capítulo VII de gastos, experimentando as seguintes variacións:

Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 «A Concellos. Cooperación provincial», prevíase unha subvención ao Concello de Trasmiras para subministro de elementos para parque infantil. En base ao escrito remitido polo Concello de Trasmiras en data 20/10/2015, sería convinte o cambio de finalidade de dita subvención debido á existencia de outra obra de maior prioridade:

– 450.12/762.01. A Concellos. Cooperación provincial:

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Trasmiras Sinalización e pintura de viarios municipais

50.000 €

2º.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisión do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente será exposto ao público, tras o anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións.

MODIFICACIÓN DAS TARIFAS DO SERVIZO DE APARCAMENTO EN ROTACIÓN HORARIA DA CONCESIÓN DO APARCADOIRO ANEXO AO HOSPITAL SANTA MARÍA NAI (CHUOU)

Acordo:

Primeiro: Aprobar as tarifas do servizo de aparcamento en rotación horaria da concesión administrativa para a construción e explotación dun aparcadoiro nos terreos anexos ao Hospital Santa María Nai (CHUOU), de acordo co seguinte cadro e a proposta do concesionario (NRE 10847):

TARIFA IMPORTE OBSERVACIÓNS

Primeiros 5 minutos 0,05 €/min. *Tarifa xeral

Resto do tempo 0,025 €/min. *Tarifa xeral

Bono 4 días 30,00 € *Pódese saír as veces que se queira con distintos vehículos.

Bono 7 días 42,00 € *Pódese saír as veces que se queira con distintos vehículos.

Bono 15 días 59,00 € *Pódese saír as veces que se queira con distintos vehículos.

Bono 1 mes 90,00 € *Pódese saír as veces que se queira con distintos vehículos.

Bono empregados CHUOU

(200 horas) 40,50 € *Pódese saír as veces que se queira, con caducidade 1 ano.

Bono 30 horas 29,00 € *Ata agotar o saldo, caducidade de 1 mes.

Bono residentes 39,00 € *De luns a venres de 19.00 a 09.00 horas e sábados, domingos e festivos as 24 horas.

Ticket disuasorio 7,50 € *Paga por adiantado, unha única saída e caducidade 24 horas.

*Todas as tarifas, excepto as xerais, por un prazo de 1 ano.

Segundo: As presentes tarifas serán eficaces dende a data do acordo de aprobación, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Deputación, para xeral coñecemento.

APROBACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DO CONCELLO DE OURENSE (2015-2016)

Acordo:

1º.- Aprobar inicialmente o Plan Especial de Cooperación ás obras e servizos do Concello de Ourense (2015-2016), co seguinte contido:

Constitúe o obxecto do presente Plan Especial de Cooperación ás Obras e Servizos do concello de Ourense (2015-2016) articular a cooperación e asistencia económica deste Deputación ás obras, todas elas de competencia municipal, promovidas polo concello que de seguido se detallan:

OBRA ORZAMENTO

Rehabilitación de pasarela peonil sobre o río Barbaña 100.499,56 €

También te podría gustar...