Monforte amplía e mellora o Parque Infantil da Compañía

 • O Alcalde, José Tomé Roca, ven de informar deste novo proxecto, que mellorará sensiblemente este parque, e que conta cun investimento total de case 170.000 €, concretamente, 168.907,77 euros. A financiacion deste proxecto será, na súa totalidade, con fondos municipais
 • A nova zona de xogos do Parque Infantil da Compañía contará con elementos de xogo inclusivos e adaptados, formada por 4 paneis inclusivos, 2 columpios, un saltador, 4 asentos para columpios, unha tirolina e un xogo inclusivo múltiple
 • Ademáis, renovarase todo o pavimento de caucho, reacondicionaranse todas as zonas en función das novas actuacións proxectadas, e tamén se mellorarán as condicións da fonte ornamental que preside a parte central do parque
 • O Alcalde anunciou que “tamén na zona da Compañía levaremos a cabo outra actuación relevante, que anunciaremos proximamente, que sen dúbida será un elemento de atracción para os máis novos. E melloraremos outro parque máis noutra zona da cidade, do que tamén daremos conta nos vindeiros días”

 

O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ven de anunciar, mediante rolda de prensa un novo proxecto para a cidade de Monforte, que consistirá na ampliación e mellora da área de xogos do Parque Infantil da Compañía, así coma outras actuacións significativas para o que é “un dos lugares que acapara unha maior actividade da cidade, sobre todo no referente ao esparcemento e lecer da poboación, así como á presenza de turistas, o que fai que a súa área de xogos sexa a máis utilizada pola poboación infantil, que en moitos momentos abarrotan dita instalación. Por todos estes motivos, dende o Equipo de Goberno do Concello consideramos moi necesaria a súa ampliación”.

Na rolda de prensa, o Alcalde estivo acompañado pola 1ª Tenente de Alcalde, Gloria Prada, e os Concelleiros de Medio Ambiente e de Obras e Servizos, Miguel Tomé e José Luís Losada, respectivamente.

Antes de dar conta do proxecto, o Alcalde recordou que “tal como dixen no Pleno do pasado luns, o Concello de Monforte vai poñer en marcha dende hoxe e ata final de ano, como mínimo, 23 proxectos que, ou ben van quedar contratados, ou conveniados ou afectados por unha subvención, e que van permitir que haxa un antes e un despois na cidade de Monforte de Lemos. Como dicía tamén no Pleno, non houbo ningunha etapa na historia de Monforte na que se invistira tanto diñeiro en tan pouco tempo.”

Neste senso, o Tomé Roca matizou que “nestes 23 proxectos, non están incluídos os que o Concello está levando e vai levar a cabo coa Confederación Hidrográfica para a mellora do saneamento, que supón un investimento de varios millóns de euros, e tamén co ADIf para a supresión de pasos a nivel, que tamén ten un investimento de arredor de 5 millóns de euros.”

 

Mellora do Parque Infantil da Compañía

O proxecto de mellora do Parque Infantil da Compañía porase en marcha nos vindeiros días, dentro da primeira quincena de outubro, “un importante proxecto para a nosa cidade, pero sobre todo para os nosos nenos e nenas e as súas familias” sinalou o rexedor municipal.

Para a posta en marcha deste proxecto, que mellorará sensiblemente ese Parque Infantil, o Concello disporá un investimento total de case 170.000 €, concretamente, 168.907,77 euros. A financiacion deste proxecto será, na súa totalidade, con fondos municipais.

As actuacións no Parque da Compañía consistirán, en primeiro lugar, na ampliación da área de xogos, que será dotada de mobiliario urbano e elementos de xogo, inclusivos e adaptados. Dita ampliación conlevará o reacondicionamento das zonas axardinadas, dos accesos, das redes de abastecemento do sistema de rego, alumado público e saneamento da zona do Parque onde se sitúa dita área de xogos.

Á súa vez, renovarase o pavimento de caucho dos elementos da a actual área de xogos que, debido ao seu elevado uso e o tempo transcorrido desde a súa creación, presentan un estado algo gastado para a función de protección ante posibles caídas dos nenos e das nenas para a que foi instalado. Igualmente, aproveitarase para mellorar as condicións da fonte ornamental que preside a parte central do Parque.

A contratación farase por concurso aberto, e unha vez adxudicado á empresa que gañe o concurso, o prazo de execución estimado para a realización das obras definidas neste proxecto é de aproximadamente 3 meses dende a sinatura da acta de replanteo, salvo que por circunstancias meteorolóxicas haxa que suspender os prazos.

O Alcalde, concluíu a súa intervención sinalando que “con este novo proxecto que acabo de presentar, continuamos co desenvolvemento do programa de mellora de infrastruturas da nosa cidade, un compromiso que teño adquirido cos monfortinos e coas monfortinas, e que suporá, como veñen de comprobar, unha moi significativa mellora do Parque Infantil da Compañia”. 

E anunciou que “tamén na zona da Compañía levaremos a cabo outra actuación relevante, que anunciaremos proximamente, que sen dúbida será un elemento de atracción para os máis novos. E melloraremos outro parque máis noutra zona da cidade, do que tamén daremos conta nos vindeiros días”.

 

Zona de actuación

A zona de actuación sitúase no denominado Parque Infantil da Compañía de Monforte de Lemos, máis exactamente, no seu extremo suroeste, xunto á área de xogos infantil que se pretende ampliar, adxacente ao tramo final da rúa Paseo de Lugo.

A actual área de xogos presenta unha forma en “ele”, e preténdese aproveitar para a súa ampliación o espazo existente entre o actual peche perimetral, as árbores e a fonte do paseo central, de modo que se pecharía o parque infantil configurando unha forma máis ou menos rectangular.

A superficie aproximada de actuación é de 600 m2, á que hai que engadir as zonas anexas a esta que deberán ser reacondicionadas, en relación cos accesos, coas áreas axardinadas e coas redes de servizos afectados por devandita ampliación.

Ademais, contemplase a renovación do pavimento de seguridade dos elementos de xogo da actual área de xogos, así como o acondicionamiento da fonte ornamental do Parque da Compañía, na que se repararán os danos estructurais e fugas da mesma e dotarase dun sistema de recirculación do auga cos equipos de filtrado e depuración, así como dun novo sistema de baleirado.

Finalmente, renovaranse os elementos da actual área de xogos, e acondicionarase unha nova zona que estará formada por diferentes elementos de xogo inclusivos e adaptados, formada por paneis inclusivos, columpios, un saltador unha tirolina e un xogo inclusivo múltiple.

“En resumo”, destaca o Alcalde, “ este proxecto vai permitir ademais da ampliación, unha renovación integral de todo o parque existente, tanto do chan como de xogos.”

ACTUACIÓNS A EXECUTAR

Accións previas

Primeramente, retiraranse os elementos do mobiliario público (banco, papelera, panel informativo) existente na zona a ocupar pola ampliación, preservándoos no caso de ser recolocados no lugar da obra trala ampliación e, de non ser así, entregándoos ó Concello.

Desmontarase o tramo de valla de seguridade do parque infantil e o bordillo de formigón do lateral da súa solera existentes cara a zona a ampliar, así como as rampas de acceso á actual área de xogos.

Desmontaranse os xogos da actual área de xogos para poder retirar o pavimento de seguridade existente, con vistas á súa renovación.

Con vista a renovar o pavimento de seguridade absorvedor de impactos da actual área de xogos, desmontaranse os elementos de xogo existente nela e levantarase o pavimento de seguridade instalado ao redor destes.

Desmontaranse os parterres afectados, parcial ou totalmente, pola zona a ampliar. Retiraranse os adoquíns dos seus bordes, que serán reservados para a súa posterior utilización na reconstrución do parterre que se afecta de forma parcial, depositando as pezas sobrantes para a súa entrega ao Concello. Desinstalarase o sistema de rego existente neles e retirásese do lugar a terra e o material vexetal sobrante.

Eliminarase o acceso ó Parque existente desde a travesía do Colexio dos Escolapios, no extremo noroeste da actual área de xogos infantil. Para iso, será necesario retirar o actual pavimento de adoquín que deberá ser reservado para a súa posterior colocación no novo emprazamento; reenchéndose o oco deixado con sustrato vexetal sobrante dos parterres.

Con vistas a construír unha soleira de formigón de 15 cm. de espesor que sirva de base para o pavimento da zona do área de xogos a ampliar; practicarase un rebaixe do terreo a toda a extensión de devandita zona, ata unha cota 15 cm. inferior á do plano superior da actual soleira do área de xogos existente, de forma que se posibilite igualar a superficie de ambas soleiras.

Aproveitarase a excavación para retirar os elementos das redes de servizo afectadas pola ampliación: rede de abastecemento de auga e canalizacións eléctricas.

Pavimentos

Crearase un novo acceso de pavimento de adoquín que substituirá ó anterior eliminado da travesía do Colexio dos Escolapios. Para iso, colocarase o adoquín reservado do acceso anterior, previo caxeo do terreo por medios manuais, reenchendo os ocos coa propia terra extraída no caxeado.

A zona de xogos a ampliar resolverase con dous tipos de pavimento, diferenciando entre a área de impacto dos xogos, no que se aplicará un pavimento continuo absorvedor de impactos, e o resto da superficie na que se instalará céspede artificial; todo iso sobre unha soleira de formigón de 15 cm. de espesor a construír. Así mesmo, renovásese o pavimento de seguridade da actual área de xogos co mesmo pavimento continuo absorvedor de impactos.

A solera de formigón de 15 cm. de espesor, abarcará a superficie a ampliar do área de xogos, sendo necesario colocar previamente no seu perímetro exterior un bordillo de media cana prefabricado de formigón, de 50x20x6 cm. de sección, similar ó presente no perímetro da actual área de xogos. Durante a súa construción instalaranse, igualmente, os anclaxes dos elementos de xogo que deban ir embutidos na soleira.

Xunto á anterior, construirase unha rampa no acceso á área de xogos que permita salvar a diferenza de cota existente entre esta e o terreo circundante. Estará construída en formigón sobre o que se colocará un pavimento a base de baldosas táctiles prefabricadas de formigón (norma UNE-EN 1339:2004) de cor vermella.

En canto ó pavimento continuo absorvedor de impactos, crearase in situ mediante a aplicación de dúas capas: unha capa base consistente nunha mestura de SBR (granulos de caucho de 2 a 4 mm. de tamaño, procedentes da trituración de neumáticos fóra de uso) con resina, cuxo espesor dependerá da altura máxima de caída indicada para cada xogo polo seu fabricante (entre 2 e 7 cm.); sobre esta aplicarase unha capa de acabado mediante mestura de EPDM (gran de caucho de 1 a 4 mm. de tamaño pretatados segundo cor demandado) con resina, de espesor mínimo 1 cm., en cor avermellada, idéntico ao da actual zona de xogos. Todo iso, segundo norma UNE-EN 1177:2018 AC:2019.

Para rematar, o céspede artificial de fibras de polietileno e polipropileno con altura de fío 25 mm., será fornecido en rolos a estender, pegados con cola e cinta de 25 cm. de anchura, esparciendo sobre o mesmo, para o seu asento e lastrado, area de sílice natural, lavada e secada, de granulometría de 0,2 a 0,5 mm.

Xardinería

Consistirá en reformar o parterre que se afecta parcialmente, de modo que completarase o seu borde exterior co adoquín reservado inicialmente, estenderase o sustrato vexetal e se reinstalará o sistema de rego.

 Equipamento e mobiliario      

Instalaranse os elementos do mobiliario público, tanto os retirados ao comezo da obra (papeleras, bancos, fonte,…) como os novos a subministrar (bancos).

Completarase a valla de de seguridade ó longo do novo perímetro xerado coa ampliación do parque infantil, aproveitando para iso o tramo retirado ó comezo da obra e incluíndo o subministro de nova valla ata completar o perímetro, debendo ser do mesmo modelo que a valla existente (Modelo V15, Galopín) ou de características técnicas idénticas a esta.

Ademais da anterior e malia que unha vez que se poña en servizo a área de xogos se prohiba a entrada a ela de bicicletas, motocicletas, patinetes,…, co fin de impedir a introdución dalgún destes vehículos no recinto, instalarase a modo de barreira no acceso á área de xogos, por fóra da súa liña de pechadura, un tramo de valla igual á anterior do perímetro, paralela a este a unha distancia de 2 metros e cuxo largo supererá ao do acceso (4 de metros) en 0,5 metros por cada un dos seus extremos.

De igual forma, co fin de evitar a irrupción de persoas ao área de influencia da traxectoria da tirolina que se pretende instalar, colocarase unha valla de separación entre esta e o resto do área de xogos. Dita valla terá que ter características técnicas iguais á empregada no perímetro, podendo variar o seu deseño ao do anterior, sempre que este harmonize coa contorna do parque e co resto de elementos instalados na área de xogos.

Para rematar, realizarase a montaxe e instalación dos elementos de xogo, tanto dos previamente retirados da actual área de xogos, como dos novos a fornecer para a zona de ampliación, segundo normas técnicas do fabricante. As características dos xogos son as seguintes:

 • 4 paneis inclusivos (incluíndo postes para apoio) fabricados en panel laminado de alta presión (HPL), de 64×70,2 cm. y de 10 mm. de espesor
 • 2 columpios de 2 asentos cada un e dimensións: 400x1750x 270 cm.
 • 4 asentos para columpio (2 planos, 1 de seguridade e 1 inclusivo con arnés).
 • 1 Saltador de dimensións mínimas 175×175 cm.
 • 1 Tirolina (incluíndo estrutura elevada a situar en punto de saída) de dimensións: 300x 326×350 cm. Estará formada por dous caballetes que irán conectados por un cable de aceiro, do que colgará un asento neumático, unido mediante unha cadea con rodamento especial-polea, para o desprazamento dun extremo ó outro do xogo.
 • 1 Xogo inclusivo múltiple: accesible e inclusivo, estará composto por variadas actividades en forma de circuito e terá unhas dimensións aproximadas de 1000x900x250 cm. Os elementos que o compoñerán son:
 • Torres activas.
 • 2 tobogáns, con alturas diferentes.
 • Paneis de xogo inclusivos.
 • Xogo de trapecio, accesible desde cadeira de rodas e composto por dúas cordas que suxeitan unha barra metálica antideslizante.
 • Barra metálica ondulada con anillas, situada entre dous postes estructurais accesible con curvas para facer un percorrido cunha anilla interior sen tocar a barra.
 • Barra xiratoria, de altura aproximada 220 cm. con curva central que a fai sinuosa e 4 apoios circulares intermedios onde poder sentarse para xirar arredor da mesma.
 • Trepa recta de barras metálicas rectas.
 • Trepas de rede: 1 horizontal, 1 vertical pequena entre postes e 1 grande de unión de torres. Compostas por cordas entrelazadas entre sí, formando rede horizontal.
 • Ponte móbil que une dúas plataformas a distintas alturas mediante peldaños unidos con cordas entre sí e a unha baranda superior de madeira.
 • Xogo de anillas formado por dúas cordas reforzadas de aceiro, con protección en parte inferior de plástico.
 • Bancos e asentos.
 • Sistema de trepa tipo rocódromo.

Rede de abastecementos e rego

Consistirá en adecuar as redes de abastecemento e rego á situación final do parque trala ampliación da área de xogos e a remodelación da zona axardinada.

Para iso, precisarase crear unha canalización enterrada en gabia de 60 cm. de profundidade e 40 cm. de ancho, con tubería de polietileno de alta densidade PE100, de 40 mm. de diámetro nominal e banda de señalización; que irá desde arqueta principal existente en extremo nororeste da actual área de xogos, xunto ao actual acceso de adoquín, ata arquetas finais de consumo (fonte-bebedoiro, rego parterre e fonte ornamental) e boca de rego, a instalar, sendo necesario a construción de: 5 arquetas de paso e conexión, de obra de fábrica, con tapa de fundición 40×40 cm. clase B-125; e unha boca de rego, entrada brida DN 40 mm. /PN 16 e saída racor “Barcelona” 45 mm.s/UNE23400, con corpo en fundición nodular e protección anticorrosiva, do mesmo xeito que arqueta e tapa.

Inclúense, así mesmo, traballos previos de desconexión a redes de abastecemento e rego, e posterior conexión a estas, así como material auxiliar a empregar nestes traballos (chave de paso, cóbado, derivación,…).

Rede de saneamento

Consistirá en adecuar a rede de recollida de augas á situación final do parque trala ampliación da área de xogos e a remodelación da zona axardinada.

Para a evacuación das augas sobrantes da fonte-bebedoiro recolocada na súa nova situación, construirase a pé desta e axustado á saída do o seu vaso, un sumidoiro de 40×40 cm. e 50 cm. de profundidade, formado por arqueta registrable de 35×35 cm. e rexilla de fundición de 40×40 cm. clase C-250; que se conectará mediante un tubo de PVC 200 mm SN4 cor teza, enterrado en gabia, á canaleta de desagüe existente no medio de solado de granito da rúa central do Xardín da Compañía. Será preciso o levantado das pezas de granito coincidentes con trázaa da canalización e o seu posterior asento e colocación trala instalación de dita canalización.

Doutra banda, dotarase á fonte ornamental do Parque da Compañía dunha nova canalización para a evacuación das augas procedentes dos novos sistemas de baleirado e rebosadero. Para o baleirado instalarase un tubo de PVC 90 mm SN4 cor teza que conectará o novo punto de desagüe que se creará no seu vaso coa canaleta existente a pé de fonte e que atravesa polo seu eixe central o solado de granito referido no apartado anterior. Á súa vez, instalarase outro tubo de PVC, neste caso de 40 mm, entre a saída do tubo rebosadero do que dispoñerá a fonte e a mesma canaleta.

Rede de alumeado público

Consistirá en adecuar a rede de alumado á situación final do parque trala ampliación da área de xogos e a remodelación da zona axardinada.

Para iso, colocaranse dúas columnas para apoio de proxector, sendo unha destas a retirada na fase de actuacións previas. Incluirán cimentación (0,80 x 0,80 x 1,00 m) e arqueta a pé, con tapa de fundición B-125; ademais, no caso da nova a subministrar, incluirá proxector LED e soporte, de características mínimas IP-66, IK-09; dotada de LED de 120 W de potencia nominal, 15.000 lúmenes, 4.000 K, IRC > 80, con protección contra sobretensión de tipo 3 segundo definición de norma UNE-EN 61643-11, conexión con rede de terra existente (Clase I), incluíndo p.p. de accesorios de instalación, montaxe de luminarias e conexionado eléctrico e mecánico.

Substituíndo a anterior condución, crearase unha canalización enterrada en gabia de 70 cm. de profundidade e 30 cm. de ancho, con dous tubos vermellos, de diámetro 90 mm. e banda de sinalización, que irá desde arqueta de conexión existente ata arquetas contiguas ás columnas; dotado de condutor de cobre con illamento 0,6/1 kV para redes enterradas de baixa tensión, de 6 mm2 de sección, designación RV-K 4 x 6 mm2 0,6/1 kV TT 16 mm2, incluíndo condutor de terra, de 16 mm2, de cobre, con illamento 0,6/1 kV.

Inclúense, así mesmo, traballos previos de desconexión a rede eléctrica de alumado e posterior conexión á mesma, así como material auxiliar a empregar nestes traballos (fixacións, empalmes, conexións,…).

Acondicionamento de fonte ornamental

Trátase da fonte ornamental que hai na parte central do Parque da Compañía.

Os traballos a realizar nela consistirán en: reparación e impermeabilización do vaso; instalación de sistema de enchido e recirculación do auga, con bombeo e senllos equipos de filtrado e dosificación; e sistemas de baleirado e desagüe. Incluíndo todo iso os necesarios equipos de control e protección eléctrica.

Desta forma, empezarase por retirar os equipos antigos instalados na fonte a substituír (sistemas de enchido e baleirado, tobeiras,…). Acometeranseos traballos de albañilería para pasar as tuberías e conducións dos novos equipos e efectuarase a reparación estructural e o selado da fonte, mediante a aplicación dun mortero de reparación e de produto impermeabilizante do seu interior.

Para o sistema de bombeo, filtrado e dosificación, instalaranse tuberías de impulsión e retorno, así como unha arqueta de 100x100x100 cm., con tapa de fundición clase B-125, onde se dispoñerán devanditos equipos, e conectaranse á rede de abastecemento. Os equipos consistirán en: bomba centrífuga modelo Bose de 3/4CV, ou similar; filtro laminado con fibra de vidro de 430 mm. con válvula selectora de 11/2”, incluíndo sacos de area de sílice para filtro de 100 Kg.; equipo de control e dosificación do PH, con sensor e porta sondas, así como kit de instalación; equipo de control e dosificación de Cloro-Redox con sensor e porta sondas, así como kit de instalación; e, para rematar, cadro eléctrico de control e protección de equipos, térmico e diferencial, con reloxo astronómico con aceso de auga programado e fonte de alimentación para manobra e control dos equipos de dosificación e depuración.

Cabe a posibilidade de subministrar os equipos anteriores premontados en arqueta de fibra de poliéster prefabricada, incluíndo tapa metálica con marco de fundición clase B-125, de dimensións 100×100 cm.

De igual forma, instalaranse as novas conducións para o baleirado e rebosadero do vaso, que se conectarán a tuberías exteriores de canalización de saneamiento que se instalarán coa obra.