Aprobado o Orzamento Municipal da Veiga e un pioneiro Plan Estratéxico de Subvencións

  • ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2016  DO CONCELLO DE A VEIGA  E PLAN ESTRATEXICO DE SUBVENCIONS 2016 
Casa do Concello da Veiga

Casa do Concello da Veiga

 

O Concello de A Veiga   aproba :

O Orzamento municipal  para 2016 polo importe de 1.085.000,00 € :

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS
1    IMPUESTOS DIRECTOS                    440.892,48 €
2    IMPUESTOS INDIRECTOS                        8.481,00 €
3    TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS                      79.580,00 €
4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     550.080,57 €
5     INGRESOS PATRIMONIALES                        5.941,56 €
6    ENAJENACION DE INVERSIONES  
7    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           24,00 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS  
TOTAL                 1.085.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS
1   GASTOS DE PERSONAL                 525.971,20 €
2 GASTOS BIENES CORRIENTES /SERVICIOS                 464.094,67 €
3    GASTOS FINANCIEROS  
4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   20.600,00 €
6  INVERSIONES REALES                   74.334,13 €
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
9  ACTIVOS FINANCIEROS  
TOTAL             1.085.000,00 €

 

 

Así como un pioneiro  Plan Estratéxico de Subvencións  para 2016 que tén os seguintes obxectivos:

* Intentar realizar unha acción contundente contra o proceso de despoboamento e envellecemento que aqueixan ao Concello de A Veiga.

* Establecer unha alianza de desarrollo e conservación do territorio entre a administación local  e a poboación de A Veiga.

* Impulsar a calidade de vida no Concello de A Veiga como medio para fomentar o asentamento de novos pobladores e do “ Retorno á montaña “ .

 

As líneas estratexicas son :

Línea Estratégica 1: Acción Social .

Importe consignado : 10.000,00 €

. Contemplanse axudas para o pago da renda á arrendatarios de vivendas, así como a creación dun Banco de Terras e un Banco de Vivendas  dispoñibles para todos aqueles que queiran asentarse no municipio.

. Manteñense as axudas ao transporte a centros hospitalarios para os veciños do Municipio, as axudas a natalidade  e emerxencia social .

Línea Estratexica 2 : Corresponsabilidade urbanística e fomento da rehabilitación

Importe consignado :  5.000,00 €

. Contemplanse axudas  para a rehabilitación de fachadas no núcleo urbano de A Veiga e nos núcleos rurais, mediante o emprego de materiais e técnicas tradicionais,  que teñan efecto exemplarizante para futuras rehabilitacións e  para evitar, con efecto inmedianto o impacto visual e o feísmo urbanístico.

. O mesmo tempo pretendese impulsar a reactivación do  sector da construcción, unha das principais actividades económicas do Municipio que xera emprego a empresarios, traballadores por conta allea e autónomos .

Línea Estratégica 3: Desarrollo Rural

Importe consignado : 10.000,00 €, estándose a realizar xestións con outras administracións para a obtención de axudas e subvencións que veñan a cofinanciar éste proxecto .

Pretendese favorecer a xeración de emprego incentivando actividades vínculadas á natureza e a xestion do bosque, tratando que o valor engadido , a través das correspondentes transformacións industriais e mediante os adecuados sistemas de comercialización, permanezca dentro do territorio.

Pretendese:

  •  Impulsar a creación e posta en funcionamiento  duha  Asociación gandeira   que redunde en beneficio das explotacions gandeiras do Municipio
  • Impulsar a creación e posta en funcionamento dunha Cooperativa Apícula 
  • Crear un centro de formación e transformación de productos dos bosques nas instalación do Poboado de Prada 
  • Crear una marca de calidade para a comercialización dos productos doMunicipio
  • Axudar no pago de Cotizacións á seguridade social no réxime especial agrario e no réxime de Autónomos para os novos pobladores 

También te podría gustar...