Vilarino de Conxo adhiérese ao convenio marco de cooperación entre a Deputación provincial na gestión de RSU

Usuario xolopi - Invernadeiro (Vilariño de Conso)Non se produciron intervencións e co voto favorable do Grupo Popular e a reserva de voto do Grupo Socialista e do BNG, a comisión informativa competente ditamine favorablemente a adopción, por parte do pleno, do seguinte acordo: de Acepta-la adhesión do Concello de Vilariño de Conso ao convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestación, por parte da Deputación, en réxime de competencia delegada e con carácter intermunicipal, do servizo de recollida de RSU nos municipios da provincia, de conformidade co acordado polo dito Concello en data 26 de novembro de 2014.